Для підвищення якості оцінювання ОП згідно з впровадженою в НАУ системою менеджменту якості сертифікат ISO 9001:2015 на кафедрі проводяться планові зовнішні та внутрішні аудити що стали передумовою розробки автоматизованої системи, яка складається з паспорту ризиків та проведення розрахунку ймовірності виникнення ризику при наданні освітніх послуг та формуванням математичної моделі з метою прогнозування та здійснення корегувальних дій. Паспорт ризиків, який є основою даної автоматизованої системи формується на основі результатів попередніх акредитацій кафедри та результатів зовнішнього та внутрішнього аудитів. Для зменшення суб’єктивної оцінки експертної групи, що приймає рішення щодо суттєвості виникнення кожного з факторів ризику в автоматизовану систему покладений принцип розрахунку узгодженості думок експертів на основі критерію Спірмана. В якості експертів для кількісної оцінки ризиків обираються зовнішні та внутрішні стейкхолдери, завідувач кафедри, гарант освітньої програми та відповідальний із якості як особа що виконує роль інженеру зі знань, що володіє спеціальними знаннями із системного аналізу, формальної логіки, когнітивного моделювання, а головне методології здобування знань, для того, щоб підвищити якість вилучення знань. Робота автоматизованої системи дозволяє побудувати математичну модель ймовірності виникнення ризику та розраховує вагові коефіцієнти для кожного з факторів ризику. На основі зазначеної математичної моделі формуються корегувальні дії для зменшення ймовірності виникнення ризику. Зазначена математична модель є власною інтелектуальної розробкою кафедри ЕРМІТ що була апробована на міжнародних науково-технічних конференціях в Україні та за кордоном.

Особливості оцінювання ризиків
Апробація ризиків
ЧЕК–ЛИСТ
для проведення внутрішніх аудитів