Навроцький
Денис Олександрович


к.т.н., доцент

Доцент кафедри

В 2001 році закінчив Київський промислово економічний коледж при НАУ.

У 2007 році закінчив НТУУ «КПІ», Радіотехнічний факультет. За спеціальністю електронна побутова апаратура. Здобув кваліфікацію магістр з електронних апаратів.

У 2009 році закінчив НАУ, ФПН. За спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем та здобув кваліфікацію інженер-програміст.

У 2011 зарахований до аспірантури денної форми навчання НАУ.

Грамота (Національній авіаційний університет). За перемогу на виставці наукових робіт молодих вчених та студентів, присвяченій Всесвітньому дню авіації та космонавтики та 80-річчу від дня створення НАУ. Наказ 855/ст від 23.04.2013.

З 2013 викладач (асистент) в НАУ.

У 2014 закінчив аспірантуру, склавши всі кандидатські іспити на відмінно.

Подяка ректора (Національній авіаційний університет). За досягнення в організації науково-дослідної роботи, за плідну працю. Наказ 62/з від 17.06.2016.

13 квітня 2017 р. успішно захистив дисертацію «Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень» за спеціальністю 05.13.21 – «Системи захисту інформації» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. Диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри електроніки Білецький Анатолій Якович (Національний авіаційний університет).

Має наукові публікації, авторські свідоцтва і патенти.

Володіє декількома мовами програмування.

Цікавиться криптографією, стеганографією, електронікою, мікроконтролерами і IoT.

  Статті:

 1. Навроцький Д.О. Представлення і прогнозування ефективності нового протоколу оцінки якості реалізації розроблюваних алгоритмів комп’ютерної стеганографії / Д. О. Навроцький // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія- Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 34. – С. 150-156.
 2. Навроцький Д.О.Методи комп’ютерної стеганографії / Д. О. Навроцький // Вісник Національного технічного університету України «Київ-ський політехнічний інститут» – Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». – 2007. – № 35. – С. 105-108.
 3. Примитивные полиномы в криптографических приложениях / А. Я. Белецкий, Е. А. Белецкий, Р. Ю. Кандиба, Д. А. Навроцкий // Сучасний захист інформації. – 2011. – № 4. – С. 5-18.
 4. Двоичные квази-эквидистантные и отраженные коды в смешанных системах счисления / [ А. Я. Белецкий, Е. А. Белецкий, Р. Ю. Кандиба, Д. А. Навроцкий ] // Вісник СумДУ. Серія «Технічні науки». – 2012. – № 1. – С. 42-58.
 5. Навроцький Д.О. Дослідження результатів стеганографічного приховування повідомлень у файлах зображення // Д.О. Навроцький / Вісник Національного технічного університету України «Київ-ський політехнічний інститут» – Серія «Радіотехніка. Радіоапаратобудування». – 2012. – № 50. – С.121-128.
 6. Программно-моделирующий комплекс криптографических AES-подобных примитивов нелинейной подстановки / [ А. А. Белецкий, А. Я. Белецкий, Д. А. Навроцкий, А.И. Семенюк ] // Захист інфор-мації. – 2014. – Т. 16, № 1. – С. 12-22.
 7. Программно-моделирующий комплекс ВРС алгоритма поточного шифрования и помехоустойчивого кодирования видеосигналов, передаваемых с борта БПЛА / [ А. Я. Белецкий, А. В. Максименко, Д. А. Навроцкий та інші] // Захист інформації. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 184-191.
 8. Белецкий А. Программно-моделирующий комплекс SCSPS алгоритма поточного шифрования / А. Белецкий, Д. Навроцкий, А. Семенюк // Захист інформації. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 113-121.
 9. Навроцький Д.О. Криптографічна система захисту радіоканалів БПЛА від несанкціонованого втручання / Д. О. Навроцький // Безпека інформації. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 248-252.
 10. Shutko V. N. Possibility of images recognition in navigation by artificial system / V.N. Shutko, O.M. Klyuchko, D.O. Navrotskyi // Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC): 2014 IEEE 3rd International Conference. – 2014. – P. 165-169.
 11. The set of program models for ecological monitoring technical system based on principles of biophysics / [ O. M. Klyuchko, V. N. Shutko, D. O. Navrotskyi, A. M. Mikolushko ] // Електроніка та системи управління. – 2014. – № 4. – С. 135-142
 12. Белецкий А.Я. Алгоритм байт-ориентированного поточного шифрования на основе равномерно плотных блоков нелинейной подстановки // А. Я. Белецкий, Д. А. Навроцкий, А.И. Семенюк // Захист інформації. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 114-123.
 13. Белецкий А.Я. Синтез систем дискретных Уолша-подобных секвентных функций восьмого порядка / А. Я. Белецкий, Д. А. Навроцкий // Безпека інформації. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 163-174.
 14. Тези доповідей:

 15. Білецький А.Я. Двійкові квазіеквідистантні та відбиті коди / А.Я. Білецький, Е.А. Білецький, Р.Ю. Кандиба // Захист інформації і безпека інформаційних систем: І Міжнародна науково-технічна конференція., 31 травня - 01 червня 2012р.: тези доп. – Львів, 2012. – С. 66-67.
 16. Beletsky A. Ja. Matrix analogues of the Diffi-Hellman protocol / A. Ja. Beletsky, O.I. Volivach, R. Ju. Kandiba, D. O. Navrotskyi // Safety in Aviation and Space Technologies: Proceedings. The firth world congress «Aviation in the XXI-st centu-ry», September 25-27, 2012,: abstracts, – K., 2012. – P. 1.7.5-1.7.9.
 17. Навроцький Д.О. Апаратно-програмний комплекс «Земля – БПЛА – Земля» з захищеним шифрованим каналом зв’язку / Д. О. Навроцький // Наукоємні технології: Науково-технічна конференція студентів та молодих учених, 12-16 листоп. 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – C. 9.
 18. Навроцький Д.О. Апаратно-програмний комплекс з шифрованим каналом зв’язку «Земля – БПЛА – Земля» / Д. О. Навроцький // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики: Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів., 24-25 жовтня 2012 р.: тези доп. – Київ, 2012. – C. 223.
 19. Навроцький Д.О. Апаратно-програмний комплекс «Земля – БПЛА – Земля» з захищеним шифрованим каналом зв’язку / Д. О. Навроцький // Наукоємні технології: Науково-технічна конференція студентів та молодих учених, 12-16 листоп. 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – C. 9.
 20. Navrotskyi D.O. Ground-to-UAV-to-Ground hardware and software complex with encrypted communication channel / D.O. Navrotskyi // System analysis and information technologies (SAIT): 15-th Interna-tional conference SAIT 2013, Kyiv, Ukraine, May 27-31, 2013. Proceedings. – ESC «IASA» NTUU «KPI», 2013. – 516 p.
 21. Навроцький Д.О. Захист інформації у шифрованому каналу зв’язку «Земля – БПЛА – Земля» / Д.О. Навроцький // Політ. Сучасні проблеми науки: XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів. – 3-4 квітня 2013р.: тези доп. – Київ, 2013. – C. 19.
 22. Навроцький Д.О. Матричне представлення послідовності Фібоначчі для криптографії та інформаційної безпеки / Д.О. Навроцький // АВІА-2013: ХI міжнародної науково-технічної конференції. – 21-23 травня 2013р.: – тези доп. – Київ, 2013. – Т.1. – С. 2.37-2.40.
 23. Navrotskyi D.O. Ground-to-UAV-to-Ground hardware and software complex with encrypted communication channel / D.O. Navrotskyi // System analysis and information technologies (SAIT): 15-th Interna-tional conference SAIT 2013, Kyiv, Ukraine, May 27-31, 2013. Proceedings. – ESC «IASA» NTUU «KPI», 2013. – 516 p.
 24. Navrotskyi D.O. Hardware and software complex with encrypted communication channel of Ground-to-UAV-to-Ground / D.O. Navrotskyi // Проблеми навігації і управління рухом: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. – 18-20 листоп. 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С.9.
 25. Навроцький Д.О. Криптоалаіз з застосуванням ланцюгових дробів / Д.О. Навроцький // Розвиток наукиових досліджень 2013: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція. – 25-27 листопада 2013р.: тези доп. – Київ, 2013. – С.9.
 26. Навроцький Д.О. Захист радіоканалів БПЛА від несанкціонованого втручання / Д. О. Навроцький // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спо-стереження та організації повітряного руху CNS/ATM: науково-практична конференція. – 17-19 листоп. 2014 р.: тези доп. – К., 2014. – С.164.
 27. Навроцький Д.О. Несанкціоноване перехоплення і модифікація даних каналу зв’язку БПЛА / Д. О. Навроцький // Матеріали ХII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015». – 28–29 квіт. 2015р.: тези доп. – К. НАУ, 2015. – Т.1. – С. 2.50–2.53.
 28. Навроцький Д.О. Перехоплення і модифікація даних за допомогою перехідника USB-UART / Д.О. Навроцький // ITSEC: матеріали V міжнародної науково-технічної конференції. – 19-22 трав. 2015р.: тези доп. – К.: НАУ, 2015. – С. 36.
 29. Навроцький Д.О. Система защиты радиоканалов БПЛА от несанкционированного вмешательства / Д.О. Навроцький // Национальная ассоциация ученых (НАУ). – 2015 – №3(8). – С. 95-99.
 30. Навроцький Д.О. Шифратор на МК під’єднаний до ПК через USB / О.Д. Навроцький // Сучасні тенденції розвитку системного програмування: науково-практична конференція. – 25-26 листоп. 2015р.: тези доп. – К., 2015. – С. 82.
 31. Навроцький Д.О. Основні вимоги до проектування систем IoT / О.Д. Навроцький, О.І. Дмитрієв, А.В. Харков // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM; науково-технічна конференція – 21-23 листоп. 2016р.: тези доп. – К., 2016. – С. 116.
 32. Навроцький Д.О. Passwordkeeper з використанням плати Arduino Pro micro / О.Д. Навроцький // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики; V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю – 29-30 листоп. 2016р.: тези доп. – К., 2016. – С. ?.
 33. Авторські свідоцтва:

 34. Авторське свідоцтво України №49090. Комп’ютерна програма «Sub» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №49325 ; заявл. 05.03.2013 ; опубл. 14.05.2013
 35. Авторське свідоцтво України №52171. Комп’ютерна програма «GISTO-H» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №52495 ; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 14.11.2013.
 36. Авторське свідоцтво України №52173. Комп’ютерна програма «MatrixCrupto3D» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №52497 ; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 14.11.2013.
 37. Авторське свідоцтво України №52307. Комп’ютерна програма «VCO 3D» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №52593 ; заявл. 26.09.2013 ; опубл. 26.11.2013.
 38. Авторське свідоцтво України №52710. Комп’ютерна програма «ContFract» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №52984 ; заявл. 22.10.2013 ; опубл. 20.12.2013.
 39. Авторське свідоцтво України №56488. Комп’ютерна програма «Intercept File» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №56857 ; заявл. 17.07.2014 ; опубл. 15.09.2014.
 40. Авторське свідоцтво України №56822. Комп’ютерна програма «Couple Com Terminal» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №57166 ; заявл. 12.08.2014 ; опубл. 09.10.2014.
 41. Авторське свідоцтво України №59262. Комп’ютерна програма «UI Nist Sts» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №59659 ; заявл. 16.02.2015 ; опубл. 15.04.2015.
 42. Авторське свідоцтво України №59469. Комп’ютерна програма «Gray Coding» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №59887 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 29.04.2015.
 43. Авторське свідоцтво України №59471. Комп’ютерна програма «Gisto» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №59889 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 29.04.2015.
 44. Авторське свідоцтво України №59472. Комп’ютерна програма «RBCS» / А.Я. Білецький, Д.О. Навроцький, О.І. Семенюк; заявник і власник авторського права на службовий твір Національний авіаційний університет – №59890 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 29.04.2015.
 45. Патенти:

 46. Патент України на корисну модель №94189, МПК G09C 1/00 (2014.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201312117 ; заявл. 16.10.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл.№ 21 – 5 с. : іл.
 47. Патент України на корисну модель №95753, МПК G09C 1/00 (2015.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201406124 ; заявл. 04.06.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл.№ 1 – 5 с. : іл.
 48. Патент України на корисну модель №98731, МПК G09C 1/00 (2015.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Семенюк О.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201410960 ; заявл. 07.10.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл.№ 9 – 5 с. : іл.
 49. Патент України на корисну модель №99696, МПК G09C 1/00 (2015.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201404060 ; заявл. 16.04.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл.№ 12 – 5 с.
 50. Патент України на корисну модель №99698, МПК G09C 1/00 (2015.01). Спо-сіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201404063 ; заявл. 16.04.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл.№ 12 – 5 с.
 51. Патент України на корисну модель №113149, МПК G09C 1/00 (2016.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201608329 ; заявл. 28.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№ 1 – 5 с.
 52. Патент України на корисну модель №113150, МПК G09C 1/00 (2016.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201608330 ; заявл. 28.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№ 1 – 5 с.
 53. Патент України на корисну модель №113464, МПК G09C 1/00 (2016.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201608330 ; заявл. 28.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№ 2 – 5 с.
 54. Патент України на корисну модель № 113465, МПК G09C 1/00 (2016.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201608330 ; заявл. 28.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№ 1 – 5 с.
 55. Патент України на корисну модель № 115523, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201608326 ; заявл. 28.07.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл.№ 8 – 5 с.
 56. Патент України на корисну модель № 115629, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201610545 ; заявл. 18.10.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл.№ 8 – 5 с.
 57. Патент України на корисну модель № 116283, МПК G09C 1/00 (2017.01) G06F 21/72 (2013.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201612746 ; заявл. 14.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл.№ 9 – 5 с.
 58. Патент України на корисну модель № 116471, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201611658 ; заявл. 18.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл.№ 10 – 5 с.
 59. Патент України на корисну модель № 119349, МПК G09C 1/00 (2017.01) G06F 21/72 (2013.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201702717 ; заявл. 23.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.
 60. Патент України на корисну модель № 119350, МПК G09C 1/00 (2017.01) G06F 21/72 (2013.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201702718 ; заявл. 23.03.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.
 61. Патент України на корисну модель № 119438, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201703395 ; заявл. 10.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.
 62. Патент України на корисну модель № 119440, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201703400 ; заявл. 10.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.
 63. Патент України на корисну модель № 119574, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201704224 ; заявл. 28.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.
 64. Патент України на корисну модель № 119577, МПК G09C 1/00 (2017.01). Спосіб криптографічного перетворення інформації / Білецький А.Я., Навроцький Д.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201704227 ; заявл. 28.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18 – 5 с.

Комп'ютерна програма "Permut" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "Sub" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "Permut" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "Sub" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "ContFract" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "ContFract" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "MatrixCrupto3D" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "MatrixCrupto3D" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "VCO 3D" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "VCO 3D" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "GISTO-H" (рішення про реєстрацію авторського права на твір)

Комп'ютерна програма "GISTO-H" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір)
Фото 1                    Фото 2
1 жовтня 2014 року президент України (1994 – 2005) відвідав виставку кращих робіт студентів та аспірантів НАУ, що відбулась у 11.108. Особливий інтерес президента викликала саме робота аспіранта і асистента кафедри електроніки Дениса Навроцького. (науковий керівник д.т.н., проф. Білецький А.Я.),


Фото 1                    Фото 2


Денис Олександрович став також учасником майстер-класу "Microsoft. Технології майбутнього для Вашого бізнесу"

СЕРТИФІКАТ


8 квітня 2015 року в рамках Міжнародної науково-практичної конференції ”Політ” в Інституті аеронавігації вже другий рік поспіль був проведений конкурс студентських науково-технічних робіт. Цьогорічним переможцем виставки ІАН, присвяченої Дню Космонавтики, стала кафедра електроніки.

Перше місце здобули: асп. Навроцький Д.О. і студ. Свердлова А.Д., їх науковий керівник проф. Білецький А.Я.


Фото


Денис Олександрович є переможцем в номінації "Найкращий асистент 2014-2015 н.р."


Фото


В 2013 році Навроцький Д.О. став переможцем на виставці наукових робіт молодих вчених та студентів, присвяченій Всесвітньому дню авіації і космонавтики та 80-річчю від дня створення Національного авіаційного університету


Фото