Бойко
Іван Федорович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 12 квітня 1949 р. у с. Пузиково Глобинського району Полтавської області (Україна). У 1972 році закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного радіообладнання».

Працював у 1972 р. у Сасівському льотному училищі цивільної авіації старшим інженером РЕСОЛ авіазагону, у 1973-1974 роках – у Кременчуцькому льотному училищі цивільної авіації інженером РЕСОЛ авіаескадрильї вертольотів Мі-4.

У 1974 – 1977 роках працював у Київському науково-дослідному інституті гідроприладів інженером та старшим інженером лабораторії надійності.

З 1977 року працює у Київському інституту інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): старший інженер лабораторії систем автоматизованого керування повітряним рухом НІС (1977 – 1979), старший інженер лабораторії методів підвищення ефективності радіоелектронних систем УПР та посадки повітряних суден НІС (1979 – 1980), старший науковий співробітник цієї лабораторії (1980 – 1988), доцент кафедри радіоелектроніки (1988 – 1990), докторант кафедри радіоелектроніки (1990 – 1993), доцент кафедри радіоелектроніки (1993 – 1995). З 1995 р. професор кафедри радіоелектроніки.

У 1983 р. захистив дисертацію «Розв’язок нелінійних радіотехнічних задач методом стохастичних ортогональних розкладень» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Теоретичні основи радіотехніки».

У 1993 р. захистив дисертацію «Методи стохастичного аналізу систем обробки інформації з використанням ортогональних функціоналів від безмежно подільних процесів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Системи обробки інформації і управління».

Наукові дослідження пов’язані з вивченням статистичної динаміки систем обробки інформації і управління в умовах дії різноманітних завад та шумів, що описуються випадковими процесами з безмежно подільними розподілами. Розроблено відносно простий метод та обґрунтована теорія побудови ортогональних систем стохастичних функціоналів від процесів з незалежними приростами. Створено метод стохастичних ортогональних розкладень, який дозволяє виконувати аналітично кореляційний аналіз нелінійних систем в умовах дії нестаціонарних процесів. Запропонував і теоретично обґрунтував методи розпізнавання випадкових сигналів з використанням ортогональних стохастичних мір і функціоналів, методи ідентифікації нелінійних систем (як безінерційних, так і інерційних) з використанням стохастичних ортогональних розкладень.

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Теоретичні основи радіотехніки» (1986), професор по кафедрі радіоелектроніки (2000).

Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-ліття Києва» (1981).

Автор понад 100 наукових праць.

Основні опубліковані праці:

1. Бойко И.Ф., Марченко Б.Г. Об одной системе ортогональных стохастических функционалов от процессов с независимыми приращениями //Межвуз. сб. научн. тр.: Радиотехническое оборудование аэропортов и воздушных трасс гражданской авиации. – К.: КИИГА, 1978. С. 7 – 12.

2. Бойко И.Ф., Марченко Б.Г., Шутко Н.А. К вопросу о нелинейных преобразованиях линейных случайных процессов //Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 101 – 105.

3. Бойко И.Ф., Красильников А.И., Марченко Б.Г. Характеристические функции безгранично делимых законов распределения в задачах преобразования информации. – К.: Об-во «Знание» Украинской ССР, 1980. – 24 с.

4. Бойко И.Ф., Марченко Б.Г. Анализ воздействия линейных случайных процессов на типовое радиотехническое звено //Тез. докл. VIII Всесоюзной конференции по теории кодирования и передачи информации, часть IV. Статистическая теория передачи и приема сигналов – 1. – М. - Куйбышев: Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР, 1981. – С. 27 – 31.

5. Бойко И.Ф. Корреляционный анализ нелинейных инерционных преобразований случайных процессов //Межвуз. сб. научн. тр.: Теория и техника радиолокации, радионавигации и радиосвязи в гражданской авиации. – Рига: РИО РКИИГА, 1981. С. 24 – 28.

6. Марченко Б.Г. Бойко И.Ф. Вычисление корреляционной функции отклика квадратичного детектора при воздействии негауссового и нестационарного случайного процесса //Сб. научн. тр.: Надежность радиоэлектронного оборудования гражданской авиации. – К.: КИИГА, 1983. С. 59 – 62.

7. ОСТ 54 71006-85. Автоматизированные системы управления воздушным движением. Оценка надежности радиоэлектронных средств АС УВД в процессе испытаний и эксплуатации (Исп. Демьянчук В.С., Бойко И.Ф. и др.). – Министерство гражданской авиации, 1987. – 71 с.

8. Бойко И.Ф., Марченко Б.Г. Анализ нелинейных преобразований сигналов в системах диагностики с использованием стохастических ортогональных разложений. Препринт – 542 ИЭД АН УССР. – Киев, 1987. – 57 с.

9. Марченко Б.Г., Бойко И.Ф. Ортогонализация стохастических функционалов от процессов с независимыми приращениями //Зб. наук. праць: Математичні методи в науково-технічних дослідженнях. – К.: Ін-т математики НАН України, 1996. С. 198 – 199.

10. Бойко І.Ф., Марченко Б.Г. Ортогональні стохастичні функціонали в теорії нелінійних радіотехнічних кіл //Вісник Тернопільського державного технічного університету, т. 2, ч. 2, 1997. – С. 5 – 12.

11. Бойко І.Ф., Давлет’янц О.І. та ін. Статистична радіотехніка: Навч. посібник. – К.: КМУЦА. 1998. – 124 с.

12. Бедный Н.С., Бойко И.Ф., Марченко Б.Г. Основы статистического анализа случайных сигналов в радиотехнике: Конспект лекций. – К.: КМУГА, 1998. – 164 с.

13. Бойко І.Ф. Застосування методу стохастичних інтегральних зображень для опису відбиття радіолокаційних сигналів від розподілених об’єктів //Вісник НАУ, № 1. – К.: НАУ, 2004. – С. 12 – 17.

14. Бойко І.Ф. Розпізнавання лінійних випадкових процесів за спектром //Електроніка та системи управління, № 1. – К.: НАУ, 2004. С. 56 – 64.

15. Бойко І.Ф., Іваницький Є.С., Сініцин Р.Б. Детерміновані сигнали та їх спектри: Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2007. – 96 с.

16. Бойко І.Ф. Ортогональні скалярні стохастичні двовимірні лінійні поля //Електроніка та системи управління, № 3(17). – К.: НАУ, 2008. С. 8 – 16.

17. Бойко І.Ф., Морозова І.В. Сигнали та процеси в радіотехніці: методичні рекомендації до виконання практичних занять. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 68 с.

18. Бойко І.Ф. Система ортогональных стохастических функционалов, инвариантных относительно сдвигов во времени // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011». – Т. 3. - К.: НАУ, 2011. С. 21.50 – 21.53.