Рудякова
Ганна Миколаївна

кандидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Робота:
- з вересня 2015 р.: доцент каф. електроніки ННІАН НАУ
- 1997 р. – 2015 р.: аспірант, інженер (з 2000 р.), асистент (з 2002 р.), старший викладач (з 2007 р.), доцент (з 2009 р.) кафедри радіофізики фізико-технічного факультету Донецького національного університета.

Освіта:
- 1997 р. – закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».
- лютий 2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування» за спеціальністю 05.13.05 - «Комп’ютерні системи та компоненти» в спеціалізованій вченій раді при НТУУ «КПІ».

Вчене звання:
Доцент кафедри радіофізики (2011 р.)

Науково-технічні інтереси:
Оптоелектронні пристрої обробки сигналів, обробка сигналів в задачах радіолокації та дистанційного зондування, вбудовані електронні системи.

Викладацька діяльність:
автор 1 підручника, 11 навчально-методичних посібників, низки робочих навчальних програм дисциплін. На кафедрі електроніки забезпечує дисципліну «Інтерфейси програмно-апаратних комплексів», приймає участь у викладанні дисциплін «Транспортні електронні системи», «Основи побудови електронних систем», та ін.

Членство в професійних міжнародних товариствах:
IEEE Member (з 2007 р.), IEEE Student Member (з 1999 р.)

Наукові публікації:
монографія «Advanced Design Technics for High-efficiency Power Amplifiers», вид. Springer, 2006 (зі співавт.); 27 статей у журналах з переліку ВАК України і рецензованих закордонних журналах (IEEE Trans. on MTT, IEEE Photonics Technology Letters, OSA Applied Optics); 2 патенти України на корисну модель, 1 патент України на винахід.

Вибрані опубліковані праці:

1. Rudiakova A.N., Krizhanovski V.G., “Advanced design techniques for RF power amplifiers”, Springer, 136 p., 2006.

2. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Моделирование процесса динамического изменения архитектуры оптоэлектронной акустооптической вычислительной среды», Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. «Радиотехника», №172, с. 147-153, 2013.

3. Lipinskii A.Y., Rudiakova A.N., “Acousto-optic computing environment for stream data processing”, Applied Optics, Vol. 50, Issue 25, p. 4917-4921, 2011

4. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Моделирование процессов записи-чтения фоторефрактивных транспарантов методом распространяющегося пучка», Регистрация, хранение и обработка данных, т. 13, № 2, с. 16-26, 2011.

5. Rudyakova A.N., Lipinsky A.Yu., DanilovV.V., “Present-day photon digital-to-analog converters”, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), vol. 70, no. 2, p. 159-169, 2011.

6. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Фоторефрактивные кристаллы в запоминающих устройствах оптоэлектронных процессоров корреляционного типа», Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №6, с. 5-9, 2011.

7. Данилов В.В., Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., «Оптоелектронні пристрої потокової обробки інформації», Регистрация, хранение и обработка данных, т. 12, № 2, с. 198-201, 2010.

8. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Рудяков И.Ю., Данилов В.В., «Устройство формирования элементов оптоэлектронной акустооптической вычислительной среды», Технология и конструирование в электронной аппаратуре, № 3, с. 9-12, 2010.

9. Lipinskii A.Y., Rudiakova A.N., Danilov, V.V., “Acoustooptic binary coding based on space-time integration and its application to ultrafast high-resolution digital-analog conversion”, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 20, no. 24, p. 2087-2089, 2008.

10. Рудякова А.Н., Липинский А.Ю., Данилов В.В., «Макет экспериментальной установки для исследования пространственно-временного интегрирования в акустооптической среде», Технология и конструирование в электронной аппаратуре, № 5(77), с. 50-55, 2008.

11. Rudyakova A.N., Lipinsky A.Yu., DanilovV.V., “Finite-Element Modeling of Acousto-Optical Devices for Discrete Signal Processing”, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), vol. 67, no. 11, p. 1001-1016, 2008.

12. Рудякова А.Н., Липинский А.Ю., Данилов В.В., «Оптоэлектронный акустооптический цифро-аналоговый преобразователь», Реєстрація, зберігання і обробка даних, т.9, № 4, с. 119-131, 2007.

13. Rudiakova, A.N., “BJT class-F power amplifier near transition frequency”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 53, no. 9, p. 3045-3050, 2005.

14. Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В., «Акустооптичний дискретний сигнальний процесор», Патент на корисну модель UA №15936 U, 2006.

15. Рудякова А.Н., Липинский А.Ю., Данилов В.В., «Акустооптичний цифро-аналоговий перетворювач з просторово-часовим інтегруванням», Патент на корисну модель UA № 29963, 2008.

16. Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В., «Акустооптичний фільтр з просторовою дискретизацією», Патент на винахід UA №106134, 2014.